De Nationale ombudsman vraagt om uw mening

Windmolenparken, vliegroutes, snelwegen: als inwoner kan je in een klein land als Nederland heel direct te maken krijgen met grote plannen van de overheid, zo weten wij ondertussen ook in Hattem.

De Nationale ombudsman onderzoekt hoe de overheid inwoners hierbij kan betrekken. Laat uw mening horen via onderstaande link, waar u ook verdere informatie vindt.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/de-nationale-ombudsman-vraagt-om-uw-mening-wat-vindt-u-van-de-informatieverstrekking

SATL: Luchtruimherziening wordt uitgevoerd met schone lei. Gewraakte routeset B+ voor Lelystad Airport lijkt van tafel.

Integrale herziening van luchtruim  eerst voltooien, dan pas besluit over opening van luchthaven Lelystad.

In een recent overleg van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door hen verklaard dat bij de luchtruimherziening met een schone lei wordt begonnen. De routeset B+ en de aansluitroutes die eerder zijn ontwikkeld voor Lelystad Airport, zullen geen uitgangspunt zijn en worden losgelaten. SATL vraagt nu aan de Minister I en W deze belangrijke, ambtelijke toezeggingen te bevestigen. De leden van de Tweede Kamer zijn hierover benaderd (zie deze notitie).

Het is onbegrijpelijk dat de toezegging om B+ los te laten niet meteen wordt gekoppeld aan een opschorting van de besluitvorming over de openingvan Lelyststad Airport. Loslaten van B+ leidt immers onherroepelijk tot nieuwe routes, nieuwe vliegprofielen, een nieuwe MER, een nieuwe maatschappelijke kosten/baten analyse, nieuwe veiligheids– en uitstootanalyses en een nieuw luchthavenbesluit. Doorgaan op de verkeerde weg en geen consequenties trekken uit de politieke en bestuurlijke fouten die haar voorgangers hebben gemaakt, ondermijnt het vertrouwen in het beleid van de minister.

Klimaat en ongebreidelde groei van de luchtvaart verlangen een fundamentele, ambitieuze herijking van het mobiliteitsbeleid. Er wordt uitgezien naar de Luchtvaartnota 2020-2050 die volgens I en W het karakter krijgt van een meer omvattende mobiliteitsnota. Een groeistop voor de luchtvaart lijkt in dit verband niet meer dan logisch.

SATL 12 november 2018

Avond over Laagvliegroutes: grote zorgen onder de inwoners

Op 30 oktober organiseerde de stichting HoogoverHattem in MFC de Marke een avond over laagvliegroutes over Hattem e.o. ten gevolge van de opening van Lelystad Airport. Dat leidde tot veel verontrusting en boosheid over het optreden van de overheid.

Het doel van Hoog over Hattem was om de inwoners van Hattem een beeld te geven van wat ons, letterlijk, boven het hoofd hangt, hoe het zover heeft kunnen komen en wat we er nog aan kunnen doen. Daarvoor was een ervaringsdeskundige uitgenodigd die uit eigen ervaring kon vertellen wat het betekent als je niet meer een normaal gesprek met je buurman kunt voeren vanwege het lawaai van overkomende vliegtuigen.
Daarna gaf Wieger van der Veen een geluidsdemonstratie door opnames van de
belevingsvlucht op het het juiste geluidsniveau af te spelen.
Vervolgens werd gezamenlijk de documentaire “Lelystad Airport in nevelen gehuld” bekeken. Deze film geeft een helder beeld van de dreigende problemen bij laagvliegen. Naast de enorme geluidsoverlast dag en nacht, aantasting van de gezondheid o.a. door slaaptekort en (ultra)fijnstof zijn de vliegroutes bovendien onveilig: op de lage hoogte van 1800 meter vliegen veel grote vogels vliegen èn er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Het is vragen om ongelukken. Ook vertellen
deskundigen in de documentaire dat de huidige indeling van het Nederlandse luchtruim dateert uit de jaren ’50. De huidige indeling is dus niet geschikt voor het intensieve vliegverkeer, daarom is het
onbegrijpelijk dat de overheid een luchtruimherziening voor zich uit blijft schuiven.

Politiek

Na de documentaire gingen de inwoners in verschillende themahoeken met elkaar en lokale politici in gesprek over hun zorgen en wat men er nog aan kan doen. Er waren raadsleden van Christenunie,
CDA, VVD en D66. De PvdA had zich afgemeld. De raadsleden vertelden aan het einde wat zij uit hun discussie hadden “opgehaald”. Tevens maakten zij duidelijk dat zij via de lijnen van hun partij veel
druk uitoefenen op de provinciale en landelijke politiek met als doel eerst het luchtruim herindelen en pas daarna Lelystad Airport openen.
Daarna was het woord aan wethouder Auke Schipper die vertelde dat er mogelijkheden zijn om in plaats van op 1800 meter 300 à 500 meter hoger te vliegen.
De aanwezige geluidsexpert merkte daarover op dat dit voor de geluidsbeleving nauwelijks verschil maakt, het geluid klinkt dan vrijwel even hard. Daarna ontwikkelde zich een stevige discussie met de wethouder over diverse onderwerpen.

Al met al een enerverende avond en een groeiende verontrusting en actiebereidheid onder de inwoners van Hattem.

Op bezoek bij RTV Hattem

Op zaterdagochtend 20 oktober 2018 zijn Bertil Schuil en Marco Middendorp in de uitzending bij RTV Hattem geweest. In het programma Hattem Actueel hebben zij gesproken over de situatie bij Lelystad Airport. Ruim 20 minuten zijn Bertil en Marco geïnterviewd over de vliegroutes, geluidhinder en ultra fijnstof.

Tot slot hebben zij de Hattemers uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van 30 oktober 2018

Het hele programma Hattem Actueel is te beluisteren via RTV Hattem

Actiegroepen Tegen Laagvliegen verbijsterd over kamerbrief belevingsvlucht Lelystad Airport

Conclusie van minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Bij de belevingsvlucht met een leeg, niet beladen vliegtuig eind mei dit jaar, werd op een groot aantal punten op de grond gemeten hoeveel geluidsoverlast het vliegtuig veroorzaakte. 

Uit de meetresultaten bleek dat er drie tot acht decibel meer geluid werd gemeten in vergelijking met de laatste milieueffectrapportage. Bedenk daarbij dat drie decibel meer geluid staat voor twee keer zoveel lawaai.

Nu, 4,5 maand later, zijn volgens de minister de maximale geluidswaarden in de milieueffectrapportage berekend met gemiddelde waarden. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met factoren als het weer, het vliegtuigtype en het achtergrondgeluid onder gemiddelde omstandigheden.

De organisatie SATL, de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen, reageert verbijsterd. SATL laat weten dat op álle meetpunten hogere waarden werden gemeten dan berekend.

De minister noemt wind als een mogelijk effect wat de metingen kan hebben beïnvloed, maar op de dag van de belevingsvlucht was er geen wind.

Ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) laat in een door haar, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  opgesteld rapport zien, dat wind de metingen juist hoger laat uitvallen. Met andere woorden, als er al tijdens de belevingsvlucht wind was geweest waren de waarden nog hoger uitgevallen.

Aan de hand van een zeer onwaarschijnlijke combinatie van factoren zou zes decibel verschil verklaard kunnen worden. De verklaring is statistisch echter op een ondeugdelijke wijze uitgevoerd; de grote verschillen zouden juist aanleiding moeten zijn om de berekeningen opnieuw te bezien, aldus SATL.

Uit de studie van het NLR blijkt voorts onomstotelijk dat metingen rond Schiphol óók in alle gevallen hogere waarden geven dan berekeningen. Er is dus sprake van een systematische fout in de berekeningen. Het verschil tussen berekeningen en metingen wordt zelfs groter bij toepassing van een op de European Civil Aviation Conference aanbevolen nieuwe rekenmethode.

Geluidsoverlast wordt bepaald aan de hand van tellingen van het aantal mensen waarvan de slaap wordt verstoord en die ernstige hinder ondervinden binnen berekende contouren. Echter, die berekende contouren zijn systematisch kleiner dan wat metingen aangeven.

De SATL zal een contra-expertise laten uitvoeren op de reactie en onderbouwing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De SATL is onaangenaam verrast dat er geen enkel recht gedaan wordt aan het eindadvies van de Regiegroep van de belevingsvlucht om eerst een herindeling van het luchtruim te laten maken, zodat er hoger gevlogen kan worden.

Een overheid die Lelystad Airport wil openen zonder een nieuwe MER en zonder het laagvliegen eerst structureel aan te pakken, acht SATL een niet betrouwbare overheid.

Stop de opening van Lelystad Airport, eerst het luchtruim herindelen

Trotse Hattemer,

Hattem wordt, samen met Wezep, Wapenveld en Heerde, bijzonder geschaad door realisatie van de geplande vliegroutes voor Lelystad Airport. Zonder uw protest, zal in april 2020 Lelystad Airport open gaan. Vele vliegtuigen zullen dagelijks in grote aantallen laag over Hattem vliegen.

Vanaf de opening zal de frequentie gestaag worden opgevoerd naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Er is zelfs al doorgerekend naar 100.000 vliegbewegingen per jaar. Dit betekent voor ons mooie, rustige en veilige Hattem:

 • Ernstige geluidsoverlast
 • Vernieling van de prachtige natuur en rust op de Veluwe.
 • Schade aan gezondheid door grote hoeveelheden ultra-fijnstof voor u en uw kinderen
 • Veiligheidrisico’s doordat een laagvliegend vliegtuig bij problemen geen woonwijken meer kan ontwijken.
 • Economische schade door vermindering toerisme en recreatie
 • Waardevermindering van uw huis van 10% tot 30%.

HET KAN WÈL ANDERS

Het kabinet heeft namelijk de mogelijkheid om het Nederlandse luchtruim opnieuw in te delen, zonder laagvliegroutes. Deze herindeling kost tijd. Maar als Lelystad Airport vóór de herindeling opengaat is de motivatie weg om te zorgen dat er echt overal hoog gevlogen gaat worden. Van de geschiedenis van Schiphol leren we dat goede voornemens en afspraken vaak niets waard zijn en al helemaal niet worden gehandhaafd. Dus wij mogen met ons land, onze huizen, gezondheid en onze kinderen niets overlaten aan mooie beloften, het moet in één keer goed en anders niet.

Stichting HoogOverHattem

Stichting HoogOverHattem is opgericht door Hattemers, voor Hattemers en wil alle stadsgenoten mobiliseren om het volgende doel te bereiken:

 • Een effectieve, duurzame en veilige herindeling van het Nederlandse luchtruim, waarbij laagvliegen niet meer voorkomt. DAN –en pas dan!- de opening van Lelystad Airport.
 • Wij organiseren bijeenkomsten om mensen bewust te maken van de consequenties van de laagvliegroutes en verspreiden Informatiemateriaal.
 • Wij nemen actief deel aan de ‘Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen’ (=SATL), zowel organisatorisch en financieel.
 • Wij ondernemen concrete actie om politiekevertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau te te bewegen om op te komen voor de belangen van de burgers.
 • Wij ondersteunen juridische acties tegen laagvliegen.
 • Alle Hattemers zijn welkom bij de stichting HoogOverHattem.
 • Uw ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld.
 • Maak ons werk mogelijk en wordt donateur van HoogOverHattem voor € 25,- per jaar!

Op 30 oktober aanstaande organiseert HoogOverHattemeen bijeenkomst in de Marke. Om 19:30 is iedereen welkom.Het is de bedoeling dat dit een interactieve avond wordt waarin we samen kunnen bespreken, wat de gevolgen van laagvliegen zijn voor Hattem en wat voor stappen wij als bevolking nog kunnen nemen.Hattemse politici worden uitgenodigd om met de inwoners te spreken over de effecten van laagvliegen en wat de effecten zijn van het feit dat afgelopen week ook de provincie Gelderland zich heeft uitgesproken TEGEN de opening van Lelystad Airport zolang het luchtruim niet heringedeeld is en laagvliegroutes noodzakelijk zijn.

30 oktober 2018 Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 30 oktober houdt Stichting HoogOverHattem vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in de Marke.

Er is namelijk sinds de zomer veel gebeurd. Vorige week schreven de burgemeesters van de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg een brief aan Provinciale Staten van Gelderland. Geen van allen willen zij de opening van Lelystad Airport voor het luchtruim opnieuw is ingedeeld en zij roepen de provincie Gelderland op zich bij dit standpunt aan te sluiten. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland dat ook gedaan. Tegelijkertijd gaat de minister hard door met de plannen om Lelystad Airport te openen.

In de bijeenkomst op 30 oktober willen wij samen bespreken waar we nu staan als Hattemers. Wanneer worden beslissingen genomen over Lelystad Airport, wat is de tijdslijn en op welk moment en op wat voor manier kunnen we op dit proces nog invloed uitoefenen.

Wilt u actief mee willen helpen, dan kunt u zich melden via info@hoogoverhattem.nl.

HoogOverHattem gaat inspreken bij Provinciale Staten

HATTEM – Actiegroepen waaronder HoogOverHattem gaan inspreken bij de Provinciale Staten van Gelderland. “Wij verwachten van de Statenleden veel meer oppositie tegen de plannen om zo absurd laag over Hattem te vliegen. Met name van de Statenleden VVD, CDA, D66 en CU, de partijen zijn vertegenwoordigd in de regeringscoalitie”, aldus HoogOverHattem.

HoogOverHattem vindt dat het  Kabinet nog steeds voorstander is van de opening van Lelystad Airport en dus van de laagvliegroutes. De Gelderse Statenleden zijn volgens hen veel te stil terwijl uit de provincie Overijssel een krachtig “nee” is te horen tegen de plannen.

“Gevolg: straks zitten we allemaal in de herrie, worden mensen ziek van de uitstoot van ultrafijnstof uit vliegtuigmotoren en is de rust in Hattem voorbij. Kom ook naar Arnhem op woensdag 12 september om 17.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie, Markt 11”, roept HoogOverHattem de mensen op. “Een volle publieke tribune laat zien dat de inwoners tegen de huidige plannen zijn. Samen met u zeggen wij: het Nederlandse luchtruim eerst volledig opnieuw herindelen voordat Lelystad Airport open mag. Deze herindeling zal de noodzaak tot laagvliegen moeten wegnemen. Leefmilieu en gezondheid zijn nummer één !”

Uit: Dijkpoorter.nl

Broeierige sfeer bij laagvlieginformatie avond

HATTEM – In Hattem komen de inwoners in beweging tegen laagvliegroutes naar Lelystad Airport. Er kwamen op 18 juli meer dan 120 mensen naar een informatieavond, veel meer dan in de zaal pasten. De sfeer wisselde tussen verbazing, verontrusting en boosheid. Het initiatief voor de avond kwam van de lokale VVD die een aantal deskundigen bereid gevonden had om te vertellen over veiligheid, gezondheid, geluid en acties die op stapel staan. Verkeersvlieger en luchtruimdeskundige Hadriaan van Nes uit Dalfsen legde uit dat er veel minder uitstoot en geluid en veel meer vliegveiligheid ontstaat als de overheid eerst het luchtruim herindeelt en organiseert op de wijze zoals in onder andere Duitsland en Engeland gebruikelijk is. Roel Rischen, huisarts in Hattem, maakte duidelijk dat vliegtuigen veel ultrafijnstof uitstoten en dat deze bijzonder kleine deeltjes in organen, zenuwstelsel en hersenen terecht kunnen komen. Hij noemt ultrafijnstof een sluipmoordenaar en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid enerzijds roken ontmoedigt maar anderzijds het luchtruim zo indeelt dat er extra ultrafijnstof op lage hoogtes over de bevolking wordt verspreid. Een geluidsexpert die bij de metingen van de belevingsvlucht betrokken was, Wieger van der Veen, liet zien dat er 3 decibel méér geluid gemeten is dan in de Milieu Effect Rapportage (MER) berekend was. Door de te lage geluidswaarde in de MER zullen er aanzienlijk meer vluchten uitgevoerd worden dan bij de werkelijk gemeten geluidswaarde toegestaan zou zijn. Mijndert Ververs, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen te gen Laagvliegen (SATL), merkte op dat er in veel rapporten fouten zitten die allemaal in het voordeel van de overheid/Schiphol/Lelystad Airport uitvallen. Hij vindt het lastig om het gezond verstand bij de overheid in de discussie over laagvliegen te krijgen. Hij vroeg het publiek “blijven we knokken?” waarop met applaus en luid Ja-geroep werd gereageerd vanuit de warme zaal.

Dijkpoorter – 25 juli 2018