Broeierige sfeer bij laagvlieginformatie avond

HATTEM – In Hattem komen de inwoners in beweging tegen laagvliegroutes naar Lelystad Airport. Er kwamen op 18 juli meer dan 120 mensen naar een informatieavond, veel meer dan in de zaal pasten. De sfeer wisselde tussen verbazing, verontrusting en boosheid. Het initiatief voor de avond kwam van de lokale VVD die een aantal deskundigen bereid gevonden had om te vertellen over veiligheid, gezondheid, geluid en acties die op stapel staan. Verkeersvlieger en luchtruimdeskundige Hadriaan van Nes uit Dalfsen legde uit dat er veel minder uitstoot en geluid en veel meer vliegveiligheid ontstaat als de overheid eerst het luchtruim herindeelt en organiseert op de wijze zoals in onder andere Duitsland en Engeland gebruikelijk is. Roel Rischen, huisarts in Hattem, maakte duidelijk dat vliegtuigen veel ultrafijnstof uitstoten en dat deze bijzonder kleine deeltjes in organen, zenuwstelsel en hersenen terecht kunnen komen. Hij noemt ultrafijnstof een sluipmoordenaar en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid enerzijds roken ontmoedigt maar anderzijds het luchtruim zo indeelt dat er extra ultrafijnstof op lage hoogtes over de bevolking wordt verspreid. Een geluidsexpert die bij de metingen van de belevingsvlucht betrokken was, Wieger van der Veen, liet zien dat er 3 decibel méér geluid gemeten is dan in de Milieu Effect Rapportage (MER) berekend was. Door de te lage geluidswaarde in de MER zullen er aanzienlijk meer vluchten uitgevoerd worden dan bij de werkelijk gemeten geluidswaarde toegestaan zou zijn. Mijndert Ververs, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen te gen Laagvliegen (SATL), merkte op dat er in veel rapporten fouten zitten die allemaal in het voordeel van de overheid/Schiphol/Lelystad Airport uitvallen. Hij vindt het lastig om het gezond verstand bij de overheid in de discussie over laagvliegen te krijgen. Hij vroeg het publiek “blijven we knokken?” waarop met applaus en luid Ja-geroep werd gereageerd vanuit de warme zaal.

Dijkpoorter – 25 juli 2018

Landelijk protest Lelystad Airport en luchtvaartgroei op 23 juni

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport te eisen en ook te protesteren tegen ongebreidelde luchtvaartgroei. In Zwolle spreken onder meer oud-minister Jan Terlouw, Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) en onderzoeker Leon Adegeest van HoogOverijssel. In zes steden rondom luchthavens gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens een landelijke protestdag de straat op: Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Eelde. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart en Greenpeace. De lokale/regionale actiegroepen waaronder HoogOverHattem ondersteunen de actie in Zwolle. Zij vragen iedereen die iets wil doen tegen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport op zaterdag 23 juni om 13.00 uur naar Park De Wezenlanden in Zwolle te komen. Om een gezamenlijke vuist te maken tegen laagvliegen waar vooral ook Hattem en Wezep veel overlast van zullen ondervinden. Maar ook om de explosieve groei van het vliegen aan te kaarten; de luchtvaart neemt steeds grotere delen van het luchtruim in gebruik. Met alle gevolgen van dien voor mens, natuur, klimaat en regio’s. Door deel te nemen aan deze actiedag kunt u zélf aan de landelijke politiek laten zien wat u ervan vindt. De laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport moeten van tafel. De uitzonderingspositie van de luchtvaart, die leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen is niet langer houdbaar. Gezamenlijk roepen we de overheid op om de laagvliegroutes te stoppen en de eindeloze groei in de luchtvaart in te ruilen voor betere en duurzame alternatieven. De bijeenkomst in Zwolle start om 13.00 uur in Park de Wezenlanden aan de Wethouder Alferinkweg. Het podiumprogramma in het park vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur, waarna een voettocht volgt richting het Oude Gemeentehuis. Podiumacts worden afgewisseld met korte toespraken van onder meer: -Jan Terlouw, voormalig Minister van Economische Zaken en v/h Commissaris van de Koningin – Leon Adegeest, bekend onderzoeker van HoogOverijssel, aangesloten bij de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) – Suzanne Kröger, lid Tweede Kamer / fractie GroenLinks – Anna Schoemakers, directeur Greenpeace Nederland Het actuele sprekersprogramma is te vinden op http://stopluchtvaartgroei.nl/zwolle/

Geen vertrouwen in belevingsvlucht

Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen, “Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow” Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverHattem, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde “belevingsvlucht” die woensdag 30 mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad boven de provincies moeten simuleren. Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren.

Niet representatief

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn gemiddeld vijftig vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond het middaguur en vanaf 19.00 uur. Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende stijgen van het vliegtuig.

Te licht: geen passagiers aan boord

Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte totaal niet naar gekeken.

Protest bewoners

Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.

Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)): noodzaak laagvliegen al jaren bekend

Al veel eerder dan in de publicatie van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat uit juni 2017 was bekend dat LelystadAirport alleen bereikbaar is voor grote verkeersvliegtuigen door langdurig laag te vliegen onder de bestaande aan- en uitvliegroutes naar Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek dat door HoogOverijssel is uitgevoerd naar de vlieghoogten van verkeersvliegtuigen boven Nederland. Aan de Alderstafel Lelystad werd besloten dat het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport niet mag interfereren met het verkeer van en naar Schiphol. Rechtstreeks gevolg van dit besluit is dat de routes naar Lelystad vanwege de veiligheid onder die van Schiphol moeten liggen. Boven Oost-Nederland en Noord-Nederland liggen belangrijke aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het gaat met name om routes naar Azië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa, op een hoogte van 5 tot 8 kilometer. Uit het onderzoek van HoogOverijssel komt naar voren dat de kruisingen tussen het Schiphol-verkeer en het geplande Lelystad-verkeer bij Hoenderloo op de Veluwe en bij Munnekeburen in Friesland maatgevend zijn. Op deze punten ligt het Schiphol-verkeer relatief laag, waar het Lelystad- verkeer weer met een ruime marge onder moet blijven. Daardoor blijven vertrekkende vliegtuigen lang laag en moeten naderende vliegtuigen vroeg dalen. LVNL moet deze knelpunten al lang hebben gekend en dus hebben geweten waar en hoe en hoe lang er zo laag gevlogen zou gaan worden. Reeds in 2009 was bekend dat lang laagvliegen boven Oost- en Noord-Nederland noodzakelijk is binnen de geformuleerde randvoorwaarden, aldus een rapport van Luchtverkeersleiding Nederland aan de zgn. Alderstafel. Dit rapport heeft de Tweede Kamer echter nooit bereikt. De politiek heeft zich moeten baseren op de informatie die het ministerie wilde doorspelen vanuit de Alderstafel. Pas in juni 2017 maakte het ministerie de lage aansluitroutes bekend, waarbij toenmalig staatssecretaris Dijksma later stelde dat de noodzaak tot laagvliegen een nieuw verworven inzicht was. Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport was toen al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Leon Adegeest, hoofdopsteller van het HoogOverijssel rapport:”Er is jarenlang geprobeerd om de regio niet te informeren. Met een rammelende milieueffectrapportage, die uitgaat van een veel te klein studiegebied én de wetenschap dat laagvliegen noodzakelijk is, is opdracht gegeven om de bouw van Lelystad Airport te starten. Regionale bestuurders zijn jarenlang blind geweest en gezwicht voor mooie beloften over banen en gouden bergen over economische ontwikkeling“. Nu het vliegveld bijna af is, komt er alsnog veel weerstand uit de regio, zeggen de voorstanders. Logisch, dat had de rijksoverheid zich ook wel veel eerder kunnen en moeten bedenken. Of ze hebben toen gedacht: we houden het stil, of ze hebben überhaupt geen rekening gehouden met weerstand uit de regio’s. “Dat laatste zou een blunder zijn, het eerste ruikt naar misleiding van publiek, (lokale) bestuurders en inwoners van de regio’s.”, stelt Adegeest. SATL eist dat minister Van Nieuwenhuizen alsnog het besluit neemt om eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas daarna Lelystad Airport te openen. Maar alleen als het mogelijk is de vliegtuigen te laten klimmen en dalen volgens moderne principes als CCO/CDO (Continuous Climb Operation/Continuous Descent Operation).

CDO en CCO (bron: Eurocontrol)

De minister zet de Tweede Kamer met een onmogelijke keuze voor het blok. Oftewel: kiezen voor de belangen van Schiphol en Lelystad Airport , of voor die van de inwoners en de natuur in Oost- en Noord-Nederland. Vasthouden aan het Aldersakkoord en Lelystad Airport snel openen leidt tot grote nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu in meer dan vijftig gemeenten. Gezien onderliggende feiten die telkens opnieuw boven tafel komen lukt het niet het vertrouwen terug te winnen, zoals minister van Nieuwenhuizen wil. Wij roepen de Tweede Kamer op zich niet te laten dwingen tot een onmogelijke keuze. Adegeest: “Lelystad Airport mocht worden gebouwd ondanks tal van onzekerheden rondom de vliegroutes en milieugevolgen. En ook met voorbijgaan aan mogelijkheden tot het uitplaatsen van vluchten. Zo’n gang van zaken mag je nooit belonen “. Garanties voor hogere vliegroutes voor Lelystad blijven tot nu toe uit, er zijn alom tegenstrijdige berichten. De Tweede Kamer moet een streep trekken: tot hier en niet verder ! Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) 22 mei 2018 SATL: Samenwerking van 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.

Wordt ook Hattem de klos ?

Gevaar van laagvliegende en stijgende vliegtuigen is heel groot!

HoogOverHattem was onlangs weer aanwezig bij een ontmoeting met Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij bezocht onze regio voor de tweede keer om met bestuurders en inwoners te spreken over Lelystad Airport. Van verschillende kanten en zeker ook namens HoogOverHattem werden nogmaals grote bezwaren geuit tegen de plannen die ook na wat kleine aanpassingen weinig of niets oplossen. Geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, uitstoot van fijnstof, het verdwijnt allemaal niet en is onaanvaardbaar. Daar komt nog bij dat vooral inwoners van Wezep, Hattemerbroek en Hattem in de fuik worden gelokt van een vastgesteld en juridisch moeilijk aanvechtbaar Luchthavenbesluit. Als Stichting HoogOverHattem richten we ons deze keer met klem tot de inwoners van onze mooie stad. Hattem zal ook de wrange vruchten plukken van het langs- en overvliegende verkeer en het stijgende verkeer. Er worden geen concrete, laat staan structurele oplossingen geboden voor de problematiek van laag vliegen in de “bottleneck” waartoe ook Hattem behoort. In de voorstellen staan slechts vage voorspiegelingen met teksten als “kansrijke optimalisaties” en “de luchtverkeersleidingen zien wel ruimte om de route te optimaliseren”. De winst die met de beoogde optimalisaties zou worden geboekt valt bovendien in het niet bij de gevolgen die regelmatig stijgen boven of nabij ons gebied met zich meebrengt. En dan te bedenken dat deze voorspiegelingen pas na de opening van Lelystad Airport zullen worden getoetst. Over de toezeggingen van de minister dat laagvliegen zal verdwijnen na herindeling van het luchtruim spreekt de Luchtverkeersleiding Nederland hardop zijn twijfels uit. Het is erg onduidelijk of er in onze regio vlieg-technisch wel hoger kan worden gevlogen dan 1800 meter. Uit allerlei onderzoek blijkt dat laagvliegen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die onder de vliegroutes wonen, leven en werken. Tot nu toe is er ook gebrek aan aandacht voor het veiligheidsvraagstuk, mogelijkheden om terug te keren naar Lelystad Airport bij calamiteiten waaronder vogelaanvaringen. Elke keer blijkt weer dat er geknutseld c.q. geknoeid wordt aan het proces dat tot een goede besluitvorming zou moeten leiden. Het is de hoogste tijd dat de inwoners van onze stad zich realiseren wat er allemaal kan gebeuren als de opening van de luchthaven Lelystad wordt doorgedrukt. Daarom : eerst het luchtruim volledig herindelen, vervolgens veilige en hinderarme (hoge) routes ontwikkelen en pas dan besluiten of Lelystad Airport wel open kan voor groot luchtverkeer. Wij blijven u informeren, spreken met Tweede Kamerleden, bestuurders en allerlei deskundigen, verdiepen ons in rapporten en ondernemen in samenwerking met inwoners uit diverse provincies duidelijke acties.

Uw steun wordt op prijs gesteld.

Woorden en daden bij Lelystad Airport ?

In een brief van minister Van Nieuwenhuizen met antwoorden op kamervragen staat dat het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet wettelijk wordt vastgelegd.

De minister heeft gezegd dat het aantal in de eerste jaren na de opening mag groeien tot maximaal 10.000 per jaar. Wat is deze bewering waard zonder wettelijke vastlegging ?

Ook staat in de brief dat het verkeer “van alles” kan zijn : groot commercieel verkeer, overloop van Schiphol, misschien zelfs vrachtverkeer. De bedoeling was toch vakantievluchten ? Vertrouwen winnen van de burgers, dat wil de minister en ze doet haar best. Geldt dit ook voor haar departement? Naar verwachting wordt rondom 20 april het resultaat van de toetsing van de bijgestelde milieu effect rapportage (MER) door een onafhankelijke commissie gepubliceerd. Er wordt met spanning naar uitgezien. Zoveel fouten in de oorspronkelijke MER en ja, toch ook weer fouten en onduidelijkheden in de –wat wordt genoemd – geactualiseerde MER.

Woensdag 18 april is er een hoorzitting in Den Haag over de toekomst van de luchtvaart. Het eerstvolgende plenaire debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport vindt 15 mei plaats.

Bewonersgroepen samen in Hattem

Op uitnodiging van HoogOverHattem zijn afgelopen donderdag 22 februari 2018 de gezamenlijke bewonersgroepen Lelystad Airport bij elkaar gekomen in Hattem.

De bewonersgroepen hebben gekozen om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen. Doel was het delen van ervaringen in het dossier Lelystad en het bespreken van onderwerpen, waarop de bewonersgroepen samen kunnen werken.

Aanwezig waren:


  • Hoog over Ede
  • Hoog Over Zwolle
  • HoogOverHattem
  • HoogOverijssel
  • HoogOverWezep
  • Laagvliegroutes Nee
  • Red de Veluwe
  • Stichting Red de Veluwe
  • Wijkstichting Stadshagen
  • Wijkvereniging Berkum 

Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het besluit van de Minister om de openstelling van Lelystad Airport met een 1 jaar op te schorten. Als gezamenlijke bewonersgroepen zijn we blij met dit uitstel, maar niet tevreden met de routes die nu voor liggen. Doel van de groepen blijft herindelen van het luchtruim om hogere vliegroutes mogelijk te maken. De groepen hebben onderling afgesproken om ook in de toekomst samen te blijven werken. Halverwege maart zullen de groepen elkaar weer ontmoeten. Ook andere bewonersgroepen zijn daarbij welkom.