Woorden en daden bij Lelystad Airport ?

In een brief van minister Van Nieuwenhuizen met antwoorden op kamervragen staat dat het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet wettelijk wordt vastgelegd.

De minister heeft gezegd dat het aantal in de eerste jaren na de opening mag groeien tot maximaal 10.000 per jaar. Wat is deze bewering waard zonder wettelijke vastlegging ?

Ook staat in de brief dat het verkeer “van alles” kan zijn : groot commercieel verkeer, overloop van Schiphol, misschien zelfs vrachtverkeer. De bedoeling was toch vakantievluchten ? Vertrouwen winnen van de burgers, dat wil de minister en ze doet haar best. Geldt dit ook voor haar departement? Naar verwachting wordt rondom 20 april het resultaat van de toetsing van de bijgestelde milieu effect rapportage (MER) door een onafhankelijke commissie gepubliceerd. Er wordt met spanning naar uitgezien. Zoveel fouten in de oorspronkelijke MER en ja, toch ook weer fouten en onduidelijkheden in de –wat wordt genoemd – geactualiseerde MER.

Woensdag 18 april is er een hoorzitting in Den Haag over de toekomst van de luchtvaart. Het eerstvolgende plenaire debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport vindt 15 mei plaats.

Bewonersgroepen samen in Hattem

Op uitnodiging van HoogOverHattem zijn afgelopen donderdag 22 februari 2018 de gezamenlijke bewonersgroepen Lelystad Airport bij elkaar gekomen in Hattem.

De bewonersgroepen hebben gekozen om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen. Doel was het delen van ervaringen in het dossier Lelystad en het bespreken van onderwerpen, waarop de bewonersgroepen samen kunnen werken.

Aanwezig waren:


 • Hoog over Ede
 • Hoog Over Zwolle
 • HoogOverHattem
 • HoogOverijssel
 • HoogOverWezep
 • Laagvliegroutes Nee
 • Red de Veluwe
 • Stichting Red de Veluwe
 • Wijkstichting Stadshagen
 • Wijkvereniging Berkum 

Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het besluit van de Minister om de openstelling van Lelystad Airport met een 1 jaar op te schorten. Als gezamenlijke bewonersgroepen zijn we blij met dit uitstel, maar niet tevreden met de routes die nu voor liggen. Doel van de groepen blijft herindelen van het luchtruim om hogere vliegroutes mogelijk te maken. De groepen hebben onderling afgesproken om ook in de toekomst samen te blijven werken. Halverwege maart zullen de groepen elkaar weer ontmoeten. Ook andere bewonersgroepen zijn daarbij welkom.

Hoe staat het met Lelystad Airport ?

In de stilte voor opnieuw een mogelijke storm heeft HoogOverHattem in de maand januari deelgenomen aan gesprekken met Tweede Kamerleden en de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begin vorige week is er ook overleg geweest met minister Mw Van Nieuwenhuizen. En elke keer is met steekhoudende argumenten aangedrongen op een herindeling van het luchtruim en een geheel nieuwe milieu effect rapportage (MER) alvorens de luchthaven Lelystad kan worden geopend.

Belangrijk is ook dat er goede informatie aan de burgers wordt gegeven en dat het proces van besluitvorming transparant is. Er is nu bericht gekomen dat een reparatie van de MER bijna is voltooid en dat de beoordeling daarvan door de Bewonersdelegatie (inwoners uit o.a. Gelderland en Overijssel) deze week wordt afgerond. Alles blijft geheim tot eind februari de minister haar voorgenomen besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Met spanning wordt daar naar uitgezien.

 • Is er werkelijk geluisterd naar alle argumenten en ingebrachte bezwaren tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling ?
 • Staat een veilige afhandeling van het vliegverkeer op nummer één ?
 • Of is er wat geknutseld op de manier zoals dat ook vorig jaar is gedaan en leidt dit opnieuw tot een storm van protest ?

Stichting HoogOverHattem i.o. organiseert zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van alle gegevens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Houdt de Dijkpoorter en de website daarvan in de gaten ! Kijk ook op: www.facebook.com/hoogoverhattem www.twitter.com/hoogoverhattem of reageer via hoogoverhattem@gmail.com

Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!

HoogOverHattem wil de inwoners van Hattem zo goed mogelijk informeren over alles rondom het vliegveld Lelystad. Nog steeds geldt : Hattem blijf alert! Het gevaar voor ernstige geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is zeker niet geweken. Begin december heeft een door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie uit o.a. Friesland, Overijssel en Gelderland een deskundig advies uitgebracht over Lelystad Airport :

 1. eerst herindelen van het luchtruim en dan openstellen van Lelystad
 2. opstellen van een volledig nieuw milieu-effect- rapport (MER)
 3. openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019 uitstellen.

*Kamerdebat teleurstellend, advies niet overgenomen* Enkele dagen voor Kerstmis is in de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad en is ook het Bewonersadvies aan de orde geweest. De uitkomst van het debat is teleurstellend omdat de Minister het advies niet overneemt. Er was weliswaar bij de Kamerleden en ook bij de Minister veel begrip voor de bezwaren die zijn ingebracht door diverse provincies, gemeenten en bewonersgroepen, maar uiteindelijk steunde de Kamer de Minister door een motie waarin de herindeling van het luchtruim als voorwaarde is gesteld te verwerpen met 79 tegen 70 stemmen. Het ministerie zal nu het zeer gebrekkige MER op een aantal punten corrigeren en daarna door een onafhankelijke commissie laten toetsen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens overleg voeren met de betrokken provinciale bestuurders en opnieuw de Bewonersdelegatie raadplegen. In februari/maart zou er dan een definitief ontwerp van de vliegroutes kunnen zijn. Inmiddels heeft de Kamerfractie van de Christen Unie eind vorige week laten weten dat voor hen een zorgvuldig proces en het werken aan een draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum. Eenzelfde standpunt werd eerder ingenomen op het laatste D66 congres .

Geen echte verbetering, nog steeds lage vliegroutes

Op het eerste gezicht lijkt dit alles een verbetering vergeleken met de gang van zaken tot nu toe; het blijven echter noodmaatregelen om een uit de hand gelopen proces bij te sturen. De kernvraag blijft hoe je een goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen naar de milieu-effecten als je de definitieve indeling van het luchtruim niet kent. HoogOverHattem gelooft daar niet in. Het belang van Hattem is groot omdat uit de huidige plannen onze stad als een van de meest getroffen plaatsen naar voren komt. Actie blijft nodig.

Informatieavond Wezep

Morgenavond: Morgenavond is er samen met @HoogoverWezep een informatieavond over de gevolgen van #LelystadAirport. We moeten ons nú laten horen om straks geen herrie te hebben. 13 december, 19.30 bij #coelenhage in Wezep!!

Motie Laçin

Vanmiddag wordt vanaf 15.00 gestemd in de Tweede Kamer over onder andere de motie Laçin. Hierin wordt de regering opgeroepen pas vliegveld Lelystad te openen, nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

Vliegveld Lelystad is ernstige bedreiging leefklimaat Hattem en Wezep

Extreem laag vliegende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen per 1 april 2019 de rust van Hattem definitief om zeep helpen. Althans indien de Minister van Infrastructuur en Milieu haar zin krijgt. Dagelijks zullen meerdere vliegtuigen per uur boven Hattem verschijnen op ca. 1800 meter hoogte en boven ons prachtig woongebied scherp stijgen naar ca. 2700 meter, waarbij letterlijk een oorverdovend geluid op de Hattemse burgers neerstort. Dit gaat bovendien vergezeld van een aanzienlijke milieuvervuiling. Om de onrust bij bewoners te kanaliseren heeft de Minister een delegatie van bewoners uit diverse plaatsen o.a. in Gelderland en Overijssel gevraagd advies uit te brengen. Vrijdag 1 december is dat advies onder de titel “Een ander geluid” verschenen. Het doorwrochte rapport is niet mals. Zo schrijft de groep dat het politieke besluit tot de vestiging van Lelystad Airport genomen is zonder inzicht te hebben in allerlei gevolgen voor het luchtruim en bijvoorbeeld ook voor onze regio. De bestaande wetten en regels voor het openstellen van nieuwe luchthavens zijn ver onder de maat, het Luchthavenbesluit is sterk verouderd. In gewoon Nederlands staat er eigenlijk : er deugt weinig of niets van de manier waarop alles is gegaan en nog steeds gaat. Let op: de gevolgen die mensen in verschillende woongebieden zullen ondervinden zijn onaanvaardbaar. Het dringende advies is om de luchthaven Lelystad niet open te stellen voordat het Nederlandse luchtruim is heringedeeld en een duidelijke visie is ontwikkeld over de positie van de luchtvaart in de samenleving. De actiegroep HoogOverHattem deelt de opvattingen van de bewonersdelegatie en roept de inwoners van Hattem op om samen met het gemeentebestuur en de gemeenteraad actief te blijven in het verzet tegen het doordrukken van de oorspronkelijke plannen. Dit gevaar is levensgroot, omdat de minister bij ontvangst van het advies meteen heeft gezegd: de openingsdatum van Lelystad op 1 april 2019 ligt vast en daar valt niet aan te tornen. Als enige concessie is zij bereid te onderzoeken of in de aanvliegroutes nog enige aanpassingen nuttig zijn. Deze uitkomst die resulteert in de vernietiging van onze levenssfeer, is voor HoogOverHattem onacceptabel. Wij roepen u allen op om mede-burgers, gemeentelijke bestuurders,(bevriende) kamerleden etc. attent te maken op dit naderend onheil voor huidige en toekomstige generaties.

Interview Leon Adegeest

In dit documentaireinterview vertelt Leon Adegeest uit Dalfsen welke fouten hij uit het MER-onderzoek heeft gehaald: – Op routes van en naar het zuiden 2x zo veel vliegtuigen dan berekend; – Per vliegtuig 2x zo veel lawaai, omdat motorvermogen van de vliegtuigen niet goed berekend is; – In MER wordt geen rekening gehouden met de beperkte luchtruimte, waardoor vliegtuigen 2x lager moeten vliegen dan berekend. Nieuw onderzoek is daarom hard nodig. Tot die tijd kan Lelystad NIET open.