Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)): noodzaak laagvliegen al jaren bekend

Al veel eerder dan in de publicatie van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat uit juni 2017 was bekend dat LelystadAirport alleen bereikbaar is voor grote verkeersvliegtuigen door langdurig laag te vliegen onder de bestaande aan- en uitvliegroutes naar Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek dat door HoogOverijssel is uitgevoerd naar de vlieghoogten van verkeersvliegtuigen boven Nederland. Aan de Alderstafel Lelystad werd besloten dat het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport niet mag interfereren met het verkeer van en naar Schiphol. Rechtstreeks gevolg van dit besluit is dat de routes naar Lelystad vanwege de veiligheid onder die van Schiphol moeten liggen. Boven Oost-Nederland en Noord-Nederland liggen belangrijke aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het gaat met name om routes naar Azië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa, op een hoogte van 5 tot 8 kilometer. Uit het onderzoek van HoogOverijssel komt naar voren dat de kruisingen tussen het Schiphol-verkeer en het geplande Lelystad-verkeer bij Hoenderloo op de Veluwe en bij Munnekeburen in Friesland maatgevend zijn. Op deze punten ligt het Schiphol-verkeer relatief laag, waar het Lelystad- verkeer weer met een ruime marge onder moet blijven. Daardoor blijven vertrekkende vliegtuigen lang laag en moeten naderende vliegtuigen vroeg dalen. LVNL moet deze knelpunten al lang hebben gekend en dus hebben geweten waar en hoe en hoe lang er zo laag gevlogen zou gaan worden. Reeds in 2009 was bekend dat lang laagvliegen boven Oost- en Noord-Nederland noodzakelijk is binnen de geformuleerde randvoorwaarden, aldus een rapport van Luchtverkeersleiding Nederland aan de zgn. Alderstafel. Dit rapport heeft de Tweede Kamer echter nooit bereikt. De politiek heeft zich moeten baseren op de informatie die het ministerie wilde doorspelen vanuit de Alderstafel. Pas in juni 2017 maakte het ministerie de lage aansluitroutes bekend, waarbij toenmalig staatssecretaris Dijksma later stelde dat de noodzaak tot laagvliegen een nieuw verworven inzicht was. Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport was toen al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Leon Adegeest, hoofdopsteller van het HoogOverijssel rapport:”Er is jarenlang geprobeerd om de regio niet te informeren. Met een rammelende milieueffectrapportage, die uitgaat van een veel te klein studiegebied én de wetenschap dat laagvliegen noodzakelijk is, is opdracht gegeven om de bouw van Lelystad Airport te starten. Regionale bestuurders zijn jarenlang blind geweest en gezwicht voor mooie beloften over banen en gouden bergen over economische ontwikkeling“. Nu het vliegveld bijna af is, komt er alsnog veel weerstand uit de regio, zeggen de voorstanders. Logisch, dat had de rijksoverheid zich ook wel veel eerder kunnen en moeten bedenken. Of ze hebben toen gedacht: we houden het stil, of ze hebben überhaupt geen rekening gehouden met weerstand uit de regio’s. “Dat laatste zou een blunder zijn, het eerste ruikt naar misleiding van publiek, (lokale) bestuurders en inwoners van de regio’s.”, stelt Adegeest. SATL eist dat minister Van Nieuwenhuizen alsnog het besluit neemt om eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas daarna Lelystad Airport te openen. Maar alleen als het mogelijk is de vliegtuigen te laten klimmen en dalen volgens moderne principes als CCO/CDO (Continuous Climb Operation/Continuous Descent Operation).

CDO en CCO (bron: Eurocontrol)

De minister zet de Tweede Kamer met een onmogelijke keuze voor het blok. Oftewel: kiezen voor de belangen van Schiphol en Lelystad Airport , of voor die van de inwoners en de natuur in Oost- en Noord-Nederland. Vasthouden aan het Aldersakkoord en Lelystad Airport snel openen leidt tot grote nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu in meer dan vijftig gemeenten. Gezien onderliggende feiten die telkens opnieuw boven tafel komen lukt het niet het vertrouwen terug te winnen, zoals minister van Nieuwenhuizen wil. Wij roepen de Tweede Kamer op zich niet te laten dwingen tot een onmogelijke keuze. Adegeest: “Lelystad Airport mocht worden gebouwd ondanks tal van onzekerheden rondom de vliegroutes en milieugevolgen. En ook met voorbijgaan aan mogelijkheden tot het uitplaatsen van vluchten. Zo’n gang van zaken mag je nooit belonen “. Garanties voor hogere vliegroutes voor Lelystad blijven tot nu toe uit, er zijn alom tegenstrijdige berichten. De Tweede Kamer moet een streep trekken: tot hier en niet verder ! Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) 22 mei 2018 SATL: Samenwerking van 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.

Wordt ook Hattem de klos ?

Gevaar van laagvliegende en stijgende vliegtuigen is heel groot!

HoogOverHattem was onlangs weer aanwezig bij een ontmoeting met Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij bezocht onze regio voor de tweede keer om met bestuurders en inwoners te spreken over Lelystad Airport. Van verschillende kanten en zeker ook namens HoogOverHattem werden nogmaals grote bezwaren geuit tegen de plannen die ook na wat kleine aanpassingen weinig of niets oplossen. Geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, uitstoot van fijnstof, het verdwijnt allemaal niet en is onaanvaardbaar. Daar komt nog bij dat vooral inwoners van Wezep, Hattemerbroek en Hattem in de fuik worden gelokt van een vastgesteld en juridisch moeilijk aanvechtbaar Luchthavenbesluit. Als Stichting HoogOverHattem richten we ons deze keer met klem tot de inwoners van onze mooie stad. Hattem zal ook de wrange vruchten plukken van het langs- en overvliegende verkeer en het stijgende verkeer. Er worden geen concrete, laat staan structurele oplossingen geboden voor de problematiek van laag vliegen in de “bottleneck” waartoe ook Hattem behoort. In de voorstellen staan slechts vage voorspiegelingen met teksten als “kansrijke optimalisaties” en “de luchtverkeersleidingen zien wel ruimte om de route te optimaliseren”. De winst die met de beoogde optimalisaties zou worden geboekt valt bovendien in het niet bij de gevolgen die regelmatig stijgen boven of nabij ons gebied met zich meebrengt. En dan te bedenken dat deze voorspiegelingen pas na de opening van Lelystad Airport zullen worden getoetst. Over de toezeggingen van de minister dat laagvliegen zal verdwijnen na herindeling van het luchtruim spreekt de Luchtverkeersleiding Nederland hardop zijn twijfels uit. Het is erg onduidelijk of er in onze regio vlieg-technisch wel hoger kan worden gevlogen dan 1800 meter. Uit allerlei onderzoek blijkt dat laagvliegen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die onder de vliegroutes wonen, leven en werken. Tot nu toe is er ook gebrek aan aandacht voor het veiligheidsvraagstuk, mogelijkheden om terug te keren naar Lelystad Airport bij calamiteiten waaronder vogelaanvaringen. Elke keer blijkt weer dat er geknutseld c.q. geknoeid wordt aan het proces dat tot een goede besluitvorming zou moeten leiden. Het is de hoogste tijd dat de inwoners van onze stad zich realiseren wat er allemaal kan gebeuren als de opening van de luchthaven Lelystad wordt doorgedrukt. Daarom : eerst het luchtruim volledig herindelen, vervolgens veilige en hinderarme (hoge) routes ontwikkelen en pas dan besluiten of Lelystad Airport wel open kan voor groot luchtverkeer. Wij blijven u informeren, spreken met Tweede Kamerleden, bestuurders en allerlei deskundigen, verdiepen ons in rapporten en ondernemen in samenwerking met inwoners uit diverse provincies duidelijke acties.

Uw steun wordt op prijs gesteld.

Woorden en daden bij Lelystad Airport ?

In een brief van minister Van Nieuwenhuizen met antwoorden op kamervragen staat dat het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet wettelijk wordt vastgelegd.

De minister heeft gezegd dat het aantal in de eerste jaren na de opening mag groeien tot maximaal 10.000 per jaar. Wat is deze bewering waard zonder wettelijke vastlegging ?

Ook staat in de brief dat het verkeer “van alles” kan zijn : groot commercieel verkeer, overloop van Schiphol, misschien zelfs vrachtverkeer. De bedoeling was toch vakantievluchten ? Vertrouwen winnen van de burgers, dat wil de minister en ze doet haar best. Geldt dit ook voor haar departement? Naar verwachting wordt rondom 20 april het resultaat van de toetsing van de bijgestelde milieu effect rapportage (MER) door een onafhankelijke commissie gepubliceerd. Er wordt met spanning naar uitgezien. Zoveel fouten in de oorspronkelijke MER en ja, toch ook weer fouten en onduidelijkheden in de –wat wordt genoemd – geactualiseerde MER.

Woensdag 18 april is er een hoorzitting in Den Haag over de toekomst van de luchtvaart. Het eerstvolgende plenaire debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport vindt 15 mei plaats.

Bewonersgroepen samen in Hattem

Op uitnodiging van HoogOverHattem zijn afgelopen donderdag 22 februari 2018 de gezamenlijke bewonersgroepen Lelystad Airport bij elkaar gekomen in Hattem.

De bewonersgroepen hebben gekozen om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen. Doel was het delen van ervaringen in het dossier Lelystad en het bespreken van onderwerpen, waarop de bewonersgroepen samen kunnen werken.

Aanwezig waren:


 • Hoog over Ede
 • Hoog Over Zwolle
 • HoogOverHattem
 • HoogOverijssel
 • HoogOverWezep
 • Laagvliegroutes Nee
 • Red de Veluwe
 • Stichting Red de Veluwe
 • Wijkstichting Stadshagen
 • Wijkvereniging Berkum 

Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het besluit van de Minister om de openstelling van Lelystad Airport met een 1 jaar op te schorten. Als gezamenlijke bewonersgroepen zijn we blij met dit uitstel, maar niet tevreden met de routes die nu voor liggen. Doel van de groepen blijft herindelen van het luchtruim om hogere vliegroutes mogelijk te maken. De groepen hebben onderling afgesproken om ook in de toekomst samen te blijven werken. Halverwege maart zullen de groepen elkaar weer ontmoeten. Ook andere bewonersgroepen zijn daarbij welkom.

Hoe staat het met Lelystad Airport ?

In de stilte voor opnieuw een mogelijke storm heeft HoogOverHattem in de maand januari deelgenomen aan gesprekken met Tweede Kamerleden en de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begin vorige week is er ook overleg geweest met minister Mw Van Nieuwenhuizen. En elke keer is met steekhoudende argumenten aangedrongen op een herindeling van het luchtruim en een geheel nieuwe milieu effect rapportage (MER) alvorens de luchthaven Lelystad kan worden geopend.

Belangrijk is ook dat er goede informatie aan de burgers wordt gegeven en dat het proces van besluitvorming transparant is. Er is nu bericht gekomen dat een reparatie van de MER bijna is voltooid en dat de beoordeling daarvan door de Bewonersdelegatie (inwoners uit o.a. Gelderland en Overijssel) deze week wordt afgerond. Alles blijft geheim tot eind februari de minister haar voorgenomen besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Met spanning wordt daar naar uitgezien.

 • Is er werkelijk geluisterd naar alle argumenten en ingebrachte bezwaren tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling ?
 • Staat een veilige afhandeling van het vliegverkeer op nummer één ?
 • Of is er wat geknutseld op de manier zoals dat ook vorig jaar is gedaan en leidt dit opnieuw tot een storm van protest ?

Stichting HoogOverHattem i.o. organiseert zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van alle gegevens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Houdt de Dijkpoorter en de website daarvan in de gaten ! Kijk ook op: www.facebook.com/hoogoverhattem www.twitter.com/hoogoverhattem of reageer via hoogoverhattem@gmail.com

Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!

HoogOverHattem wil de inwoners van Hattem zo goed mogelijk informeren over alles rondom het vliegveld Lelystad. Nog steeds geldt : Hattem blijf alert! Het gevaar voor ernstige geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is zeker niet geweken. Begin december heeft een door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie uit o.a. Friesland, Overijssel en Gelderland een deskundig advies uitgebracht over Lelystad Airport :

 1. eerst herindelen van het luchtruim en dan openstellen van Lelystad
 2. opstellen van een volledig nieuw milieu-effect- rapport (MER)
 3. openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019 uitstellen.

*Kamerdebat teleurstellend, advies niet overgenomen* Enkele dagen voor Kerstmis is in de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad en is ook het Bewonersadvies aan de orde geweest. De uitkomst van het debat is teleurstellend omdat de Minister het advies niet overneemt. Er was weliswaar bij de Kamerleden en ook bij de Minister veel begrip voor de bezwaren die zijn ingebracht door diverse provincies, gemeenten en bewonersgroepen, maar uiteindelijk steunde de Kamer de Minister door een motie waarin de herindeling van het luchtruim als voorwaarde is gesteld te verwerpen met 79 tegen 70 stemmen. Het ministerie zal nu het zeer gebrekkige MER op een aantal punten corrigeren en daarna door een onafhankelijke commissie laten toetsen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens overleg voeren met de betrokken provinciale bestuurders en opnieuw de Bewonersdelegatie raadplegen. In februari/maart zou er dan een definitief ontwerp van de vliegroutes kunnen zijn. Inmiddels heeft de Kamerfractie van de Christen Unie eind vorige week laten weten dat voor hen een zorgvuldig proces en het werken aan een draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum. Eenzelfde standpunt werd eerder ingenomen op het laatste D66 congres .

Geen echte verbetering, nog steeds lage vliegroutes

Op het eerste gezicht lijkt dit alles een verbetering vergeleken met de gang van zaken tot nu toe; het blijven echter noodmaatregelen om een uit de hand gelopen proces bij te sturen. De kernvraag blijft hoe je een goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen naar de milieu-effecten als je de definitieve indeling van het luchtruim niet kent. HoogOverHattem gelooft daar niet in. Het belang van Hattem is groot omdat uit de huidige plannen onze stad als een van de meest getroffen plaatsen naar voren komt. Actie blijft nodig.

Informatieavond Wezep

Morgenavond: Morgenavond is er samen met @HoogoverWezep een informatieavond over de gevolgen van #LelystadAirport. We moeten ons nú laten horen om straks geen herrie te hebben. 13 december, 19.30 bij #coelenhage in Wezep!!

Motie Laçin

Vanmiddag wordt vanaf 15.00 gestemd in de Tweede Kamer over onder andere de motie Laçin. Hierin wordt de regering opgeroepen pas vliegveld Lelystad te openen, nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.