Dinsdag 26 november informatieavond Laagvliegroutes Lelystad Airport in de Marke

De turbulentie rondom de opening van vliegveld Lelystad is hevig. Bijna dagelijks is er berichtgeving over de luchtvaart, economisch belang, uitstoot, Schiphol en de vraag of Lelystad Airport überhaupt wel open zou moeten gaan.

Voor de zomer werd de opening van het vliegveld voor de derde keer uitgesteld omdat nog niet duidelijk was hoe Lelystad Airport te combineren viel met de problematiek rondom de stikstof uitstoot. Er spelen op dit moment veel zaken die allen invloed hebben op het vliegveld en de laagvliegroutes:

 • De routes zijn (licht) aangepast, maar zeker niet beter geworden.
 • Er is een aangepaste verkeersverdelingsregel, goedgekeurd door Brussel maar tegen de wens van de kamer in om geen autonome groei toe te staan.
 • Hoe staat het met de milieuvergunningen.
 • Hoe heeft de gemeente Hattem zich ingezet en wat kunnen we nog doen.

De hoogste tijd om iedereen weer bij te praten!
Daarom is er aanstaande dinsdag avond tussen 19:30 en 21:00 een bijeenkomst gepland in de Marke.
Alle Hattemers (en andere geïnteresseerden) zijn van harte welkom.

Datum: 26 november 2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: MFC De Marke, Hattem

Programma:

 1. Welkom en introductie
  Marco Middelkoop, voorzitter HoogoverHattem
 2. Stand van Zaken Lelystad Airport
  Steffen Hofstra, Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen(SATL)
 3. Beoogde vliegroutes Wezep/Hattem
  Wieger van der Veen, HoogoverHattem
 4. Wat deed en doet Gemeente Hattem?
  Auke Schipper, wethouder Hattem
 5. Geluid meten (Explane)
  Marjolijn Arissen, HoogoverWezep
 6. Vragen en afronding
  Marco Middelkoop

Gemeenten sturen wederom brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

Afgelopen mei stuurden een aantal gemeenten een brief aan de Minister in verband met grote zorgen over de alternatieve vliegroutes. Omdat deze zorgen allerminst zijn weggenomen in de tussentijd door de Minister, hebben 4 Noord-Veluwse gemeenten vorige maand weer een brief gestuurd aan de Minister.

In de brief leest u dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat in de Noord-Veluwe wezenlijk wordt aangetast. Het is daarbij pijnlijk om te constateren dat de Minister tot op heden geen enkele garantie heeft gegeven dat de laagvliegroute over ons gebied zijn verdwenen na de herziening van het luchtruim.

De brief van vorige maand aan de Minister vindt u hier. Uiteraard blijft HoogOverHattem alert op de ontwikkelingen, welke ook te volgen zijn via SATL.

Nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport ook te volgen via SATL.

Zoals bekend is de opening van Lelystad Airport afgelopen juli uitgesteld met in ieder geval 1 jaar tot april 2021. Hierdoor en mede door de vakantieperiode is het wat rustiger geweest op de website HoogOverHattem, hetgeen overigens beslist niet betekent dat er geen activiteiten meer nodig zouden zijn.

Ondertussen zijn er nieuwe, algemene ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Deze ontwikkelingen zijn (ook) te volgen via de SATL-website. SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Deze website kan geraadpleegd worden via www.satl-lelystad.nl en bevat onder andere een handige timeline rond Lelystad Airport.

Uiteraard houden wij de geïnteresseerden op de hoogte als er aangelegenheden zijn die vooral specifiek voor Hattem en omgeving van belang zijn via www.hoogoverhattem.nl .

Gemeenten sturen brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

6 gemeenten van de Noord-Veluwe, waaronder Hattem, hebben de Minister van Nieuwenhuizen een brief gestuurd met zorgen over de recente verkenning van alternatieve vliegroutes voor Lelystad Airport.

De gevolgen voor Hattem zijn al benoemd in ons eerdere bericht. Bovendien geven de gemeenten aan, dat het vertrouwen geschaad is, nu er geen helder beeld wordt gegeven door de Minister over de gevolgen van het Startbesluit voor de Noord-Veluwe. Dringend wordt deze helderheid dan ook gevraagd, indien de Minister niet voornemens is Lelystad Airport uit te stellen. Tevens wordt gevraagd grote waarde te hechten aan de negatieve gevolgen voor de inwoners en bezoekers van de Noord-Veluwe.

De gehele brief vindt u hier.

Fors extra overlast voor Hattem door nieuwe vliegroutes Lelystad

Afgelopen april kwam de Minister met een voorstel voor wijzigingen van de vliegroutes vanaf Lelystad. Het blijkt dat Hattem fors extra overlast zal gaan ondervinden omdat zowel de gewijzigde vliegroutes als de gewijzigde klimtrajecten zeer nadelig zijn voor Hattem. De Hattemse gemeenteraad is dan ook unaniem tegen.

De voorgestelde wijzigingen van de vliegroutes zijn bedoeld om Wezep te ontlasten en zouden gelden in de periode van 2020 tot in 2023. Een eerste element van deze wijzigingen houdt in, dat een groot deel van het vliegverkeer over Wezep wordt verplaatst naar een route die langs de westkant van Hattem scheert. Dit is vanzelfsprekend al flink nadelig voor Hattem.

Nauwkeurige bestudering van de brief van de Minister laat bovendien zien dat de vertrekkende vliegtuigen na Wezep -dus bij Hattem- ongehinderd kunnen doorklimmen. De geluid- en fijnstof-uitstoot van een klimmend vliegtuig zijn vele malen hoger dan van een niet-klimmend toestel. Aangezien de Minister het doorklimmen wil laten beginnen op de verlegde route over Hattem, krijgt Hattem zonder pardon een volle extra lading fijnstof en extra geluidsoverlast over zich heen gegoten. Minister bedankt! 

Dit is volstrekt onacceptabel, ook omdat door de Minister als uitgangspunt heeft, dat verbeteringen op de ene locatie niet mogen leiden tot verslechteringen op de andere locatie. Overigens geldt hetzelfde voor Heerde, en blijft Wezep-Oldebroek nog steeds flink getroffen. HoogoverHattem blijft dan ook met de andere actiegroepen krachtig en standvastig samenwerken hiertegen.

De Hattemse gemeenteraad heeft met de wijzigingsvoorstellen van de Minister in het achterhoofd afgelopen maandag 6 mei unaniem een motie aangenomen. Deze motie vindt u hier. De conclusie is helder: Hattem mag niet worden belast met extra geluids- en fijnstof-hinder en er moeten garanties komen dat Lelystad Airport niet geopend mag worden vóór herindeling van het luchtruim. Bovendien moeten na de herindeling de voorgestelde routes over Hattem verdwenen zijn. Het dagelijks bestuur van onze gemeente (College van Burgemeester en Wethouders) zal uitvoering  geven aan deze motie.

SATL kieswijzer voor Provinciale Staten

Zoals bekend zijn op 20 maart aanstaande de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Een belangrijk thema hierbij is de opening van Lelystad Airport. SATL, de samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport, heeft daarom een kieswijzer opgesteld die u daarover kunt raadplegen.

U vindt de kieswijzer via deze link.

CO2-reductie vonnis Urgenda ook relevant voor Lelystad Airport

Gisteren dinsdag 22 januari verscheen het bericht dat het kabinet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van de zogenoemde Urgenda-zaak mogelijk met 9 megaton meer moet terugbrengen dan eerst gedacht. Naast nog andere redenen is dit een belangrijk extra argument om de opening van Lelystad Airport, met de laagvliegroutes zoals ze nu door de Minister voor zijn gesteld, uit te stellen.

In de Urgenda-uitspraak is in hoger beroep geoordeeld dat de Nederlandse Staat uiterlijk in 2020 de CO2-uitstoot met tenminste 25% moet terug brengen ten opzichte van het basisjaar 1990. Dit omdat de Staat anders de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van haar burgers schendt. De Regering heeft daarbij wel vrijheid hoé zij deze 25%-reductienorm haalt, áls zij deze norm maar bewerkstelligt. Dit betekent dat als ergens de CO2-uitstoot wordt verhoogd, deze ergens anders weer extra moet worden verlaagd. 

Belangrijk is, dat in het vonnis van het Hof geen enkele sector wordt uitgesloten van de 25%-reductienorm. Het gaat om een algemene nationale reductie per saldo, “ongeacht sectoren”. Ook de luchtvaartsector kan dus zich niet aan Urgenda onttrekken. En Lelystad Airport dus ook niet. 

In het licht van deze uitspraak en het bericht van gisteren is het volstrekt onlogisch om Lelystad Airport te laten openen met de door de Minister voorgestelde laagvliegroutes, en ook nog eens in 2020. De laagvliegroutes zorgen namelijk voor veel meer CO2 uitstoot dan nodig, ongeveer 500 liter extra kerosine per vlucht. Dat betekent bij 10.000 vluchten per jaar dat 5 miljoen liter kerosine onnodig verstookt wordt. Omdat deze extra uitstoot dus weer gecompenseerd moet worden, zou Lelystad Airport pas open moeten kunnen zodra het laagvliegen niet meer nodig is, oftewel in ieder geval niet eerder dan na een algemene herindeling van het Nederlandse luchtruim.

De Nederlandse Staat is in cassatie gegaan tegen de Urgenda-uitspraak. Het is wijselijk om de cassatieprocedure af te wachten en Lelystad Airport niet –in ieder geval niet in de huidige opzet- al open te stellen in 2020. Het devies is toch: wacht af hoe deze procedure gaat uitpakken, voordat onomkeerbare stappen zijn gezet die juridisch niet door de beugel kunnen. Doorgaan zonder reduceren van CO2 zou de Nederlandse Staat bovendien kwetsbaar maken voor zeer grote en langdurige schadeclaims.

Bovendien valt het niet uit te leggen dat aan de ene kant burgers via onder andere hun energienota de rekening voor klimaatmaatregelen gepresenteerd krijgen, terwijl vliegen vanaf Lelystad Airport is vrijgesteld van accijns, energiebelasting en BTW.

Naar aanleiding van 1) de Urgenda-uitspraak, 2) de tekortschietende inspanningen om CO2 terug te brengen tot dus ver én 3) de lopende cassatieprocedure kan de Minister dan ook maar één ding doen: de opening van Lelystad Airport uitstellen in ieder geval totdat een algemene herindeling van het Nederlandse luchtruim de laagvliegroutes overbodig heeft gemaakt.

HoogOverHattem dient klacht in bij Europese Commissie

Eerder deze week heeft de Stichting HoogOverHattem een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat. De klacht is gericht op de onvolledige omzetting van de MER-richtlijn voor luchthavens van nationale betekenis.  

De klacht is een direct gevolg van het proces rond het opstellen van de MER-Lelystad en de besluitvorming in algemene zin. Verscheidene andere actiegroepen dienen eenzelfde klacht in.

De nationale regelgeving waarborgt voor de ontwikkeling van een luchthaven met een start- en landingsbaan van tenminste 2.100 meter onvoldoende dat alle milieueffecten van betekenis in de besluitvorming worden betrokken. Gelet op de negatieve milieu-impact die Lelystad heeft op de omliggende regio’s én de voor de hand liggende oplossingen die er mogelijk zijn, is dit onverkwikkelijk. De handelwijze lijkt in strijd met Europees recht.

Er is verschillende malen aandacht gevraagd hiervoor bij de verantwoordelijke Minister en er is aangedrongen op een integrale beoordeling. Het Ministerie wijst echter op de Nederlandse wetgeving waaraan zij zich zouden houden. Dit maakt –spijtig genoeg- het indienen van de klacht bij de Europese Commissie noodzakelijk. Een laatste stap zou kunnen zijn een gang naar de diverse rechterlijke instanties.

Stichting HoogOverHattem hoopt dat de Minister alsnog over zal gaan tot het op laten maken van een integrale beoordeling. Wij zijn altijd bereid hierover mee te denken op een constructieve en open manier.

Europese Commissie keurt verkeersverdelingsregel Lelystad af

De Europese Commissie heeft negatief geoordeeld over het plan van Minister van Nieuwenhuizen over de zogeheten verkeersverdelingsregel. Met dit juridisch instrument kan worden afgedwongen dat vliegtuigmaatschappijen die zich op Lelystad vestigen, afkomstig moeten zijn van Schiphol. Dit is weer noodzakelijk omdat autonome groei op Lelystad Airport uit den boze is, een keiharde eis van de Tweede Kamer.

Volgens Brussel beteugelt de verkeersverdelingsregel echter te zeer de vrije markt en daarom heeft de Europese Commissie deze regel afgekeurd. Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) is van mening dat de Minister daarmee ‘nieuw huiswerk’ heeft gekregen. D-66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte is ook benieuwd hoe Minister van Nieuwenhuizen hier mee om zal gaan. De oppositiepartijen SP en GroenLinks willen de uitbreiding van Lelystad definitief van tafel, wat passend zou zijn gelet op het negatieve oordeel van de Commissie.