Hoe staat het met Lelystad Airport ?

In de stilte voor opnieuw een mogelijke storm heeft HoogOverHattem in de maand januari deelgenomen aan gesprekken met Tweede Kamerleden en de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begin vorige week is er ook overleg geweest met minister Mw Van Nieuwenhuizen. En elke keer is met steekhoudende argumenten aangedrongen op een herindeling van het luchtruim en een geheel nieuwe milieu effect rapportage (MER) alvorens de luchthaven Lelystad kan worden geopend.

Belangrijk is ook dat er goede informatie aan de burgers wordt gegeven en dat het proces van besluitvorming transparant is. Er is nu bericht gekomen dat een reparatie van de MER bijna is voltooid en dat de beoordeling daarvan door de Bewonersdelegatie (inwoners uit o.a. Gelderland en Overijssel) deze week wordt afgerond. Alles blijft geheim tot eind februari de minister haar voorgenomen besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Met spanning wordt daar naar uitgezien.

  • Is er werkelijk geluisterd naar alle argumenten en ingebrachte bezwaren tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling ?
  • Staat een veilige afhandeling van het vliegverkeer op nummer één ?
  • Of is er wat geknutseld op de manier zoals dat ook vorig jaar is gedaan en leidt dit opnieuw tot een storm van protest ?

Stichting HoogOverHattem i.o. organiseert zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van alle gegevens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Houdt de Dijkpoorter en de website daarvan in de gaten ! Kijk ook op: www.facebook.com/hoogoverhattem www.twitter.com/hoogoverhattem of reageer via hoogoverhattem@gmail.com

Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!

HoogOverHattem wil de inwoners van Hattem zo goed mogelijk informeren over alles rondom het vliegveld Lelystad. Nog steeds geldt : Hattem blijf alert! Het gevaar voor ernstige geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is zeker niet geweken. Begin december heeft een door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie uit o.a. Friesland, Overijssel en Gelderland een deskundig advies uitgebracht over Lelystad Airport :

  1. eerst herindelen van het luchtruim en dan openstellen van Lelystad
  2. opstellen van een volledig nieuw milieu-effect- rapport (MER)
  3. openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019 uitstellen.

*Kamerdebat teleurstellend, advies niet overgenomen* Enkele dagen voor Kerstmis is in de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad en is ook het Bewonersadvies aan de orde geweest. De uitkomst van het debat is teleurstellend omdat de Minister het advies niet overneemt. Er was weliswaar bij de Kamerleden en ook bij de Minister veel begrip voor de bezwaren die zijn ingebracht door diverse provincies, gemeenten en bewonersgroepen, maar uiteindelijk steunde de Kamer de Minister door een motie waarin de herindeling van het luchtruim als voorwaarde is gesteld te verwerpen met 79 tegen 70 stemmen. Het ministerie zal nu het zeer gebrekkige MER op een aantal punten corrigeren en daarna door een onafhankelijke commissie laten toetsen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens overleg voeren met de betrokken provinciale bestuurders en opnieuw de Bewonersdelegatie raadplegen. In februari/maart zou er dan een definitief ontwerp van de vliegroutes kunnen zijn. Inmiddels heeft de Kamerfractie van de Christen Unie eind vorige week laten weten dat voor hen een zorgvuldig proces en het werken aan een draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum. Eenzelfde standpunt werd eerder ingenomen op het laatste D66 congres .

Geen echte verbetering, nog steeds lage vliegroutes

Op het eerste gezicht lijkt dit alles een verbetering vergeleken met de gang van zaken tot nu toe; het blijven echter noodmaatregelen om een uit de hand gelopen proces bij te sturen. De kernvraag blijft hoe je een goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen naar de milieu-effecten als je de definitieve indeling van het luchtruim niet kent. HoogOverHattem gelooft daar niet in. Het belang van Hattem is groot omdat uit de huidige plannen onze stad als een van de meest getroffen plaatsen naar voren komt. Actie blijft nodig.

Informatieavond Wezep

Morgenavond: Morgenavond is er samen met @HoogoverWezep een informatieavond over de gevolgen van #LelystadAirport. We moeten ons nú laten horen om straks geen herrie te hebben. 13 december, 19.30 bij #coelenhage in Wezep!!

Motie Laçin

Vanmiddag wordt vanaf 15.00 gestemd in de Tweede Kamer over onder andere de motie Laçin. Hierin wordt de regering opgeroepen pas vliegveld Lelystad te openen, nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

Vliegveld Lelystad is ernstige bedreiging leefklimaat Hattem en Wezep

Extreem laag vliegende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen per 1 april 2019 de rust van Hattem definitief om zeep helpen. Althans indien de Minister van Infrastructuur en Milieu haar zin krijgt. Dagelijks zullen meerdere vliegtuigen per uur boven Hattem verschijnen op ca. 1800 meter hoogte en boven ons prachtig woongebied scherp stijgen naar ca. 2700 meter, waarbij letterlijk een oorverdovend geluid op de Hattemse burgers neerstort. Dit gaat bovendien vergezeld van een aanzienlijke milieuvervuiling. Om de onrust bij bewoners te kanaliseren heeft de Minister een delegatie van bewoners uit diverse plaatsen o.a. in Gelderland en Overijssel gevraagd advies uit te brengen. Vrijdag 1 december is dat advies onder de titel “Een ander geluid” verschenen. Het doorwrochte rapport is niet mals. Zo schrijft de groep dat het politieke besluit tot de vestiging van Lelystad Airport genomen is zonder inzicht te hebben in allerlei gevolgen voor het luchtruim en bijvoorbeeld ook voor onze regio. De bestaande wetten en regels voor het openstellen van nieuwe luchthavens zijn ver onder de maat, het Luchthavenbesluit is sterk verouderd. In gewoon Nederlands staat er eigenlijk : er deugt weinig of niets van de manier waarop alles is gegaan en nog steeds gaat. Let op: de gevolgen die mensen in verschillende woongebieden zullen ondervinden zijn onaanvaardbaar. Het dringende advies is om de luchthaven Lelystad niet open te stellen voordat het Nederlandse luchtruim is heringedeeld en een duidelijke visie is ontwikkeld over de positie van de luchtvaart in de samenleving. De actiegroep HoogOverHattem deelt de opvattingen van de bewonersdelegatie en roept de inwoners van Hattem op om samen met het gemeentebestuur en de gemeenteraad actief te blijven in het verzet tegen het doordrukken van de oorspronkelijke plannen. Dit gevaar is levensgroot, omdat de minister bij ontvangst van het advies meteen heeft gezegd: de openingsdatum van Lelystad op 1 april 2019 ligt vast en daar valt niet aan te tornen. Als enige concessie is zij bereid te onderzoeken of in de aanvliegroutes nog enige aanpassingen nuttig zijn. Deze uitkomst die resulteert in de vernietiging van onze levenssfeer, is voor HoogOverHattem onacceptabel. Wij roepen u allen op om mede-burgers, gemeentelijke bestuurders,(bevriende) kamerleden etc. attent te maken op dit naderend onheil voor huidige en toekomstige generaties.

Interview Leon Adegeest

In dit documentaireinterview vertelt Leon Adegeest uit Dalfsen welke fouten hij uit het MER-onderzoek heeft gehaald: – Op routes van en naar het zuiden 2x zo veel vliegtuigen dan berekend; – Per vliegtuig 2x zo veel lawaai, omdat motorvermogen van de vliegtuigen niet goed berekend is; – In MER wordt geen rekening gehouden met de beperkte luchtruimte, waardoor vliegtuigen 2x lager moeten vliegen dan berekend. Nieuw onderzoek is daarom hard nodig. Tot die tijd kan Lelystad NIET open.

Artikel Volkskrant 29-11-2017

De Volkskrant had gisteren een erg sterk artikel (Bron) over wat er mis is met Vliegveld Lelystad en de bijbehorende vliegroutes.

Schematisch Luchtruim (Volkskrant 29-11-2017)

Deze animatie laat het uitstekend zien: Schiphol heeft Lelystad nodig om zelf te kunnen groeien, maar biedt geen luchtruimte aan de vliegtuigen voor Lelystad. Resultaat is dat vliegtuigen onredelijk lang laag moeten vliegen. Bij het dalen, zoals op de animatie, maar OOK bij het stijgen. Over heel #Hattem vliegen de vliegtuigen straks op 1800meter over. Het is simpelweg niet nodig als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Dus eerst herindelen, dan #vliegveldlelystad

Vliegtuigen heel laag over Hattem! Nee!!!

Op bijgevoegde kaart zie je het gebied, waar vanaf Vliegveld Lelystad de vliegtuigen laag over Hattem gaan vliegen.

Het kan bijna niemand ontgaan zijn. Vliegveld Lelystad gaat sterk uitbreiden en dat leidt tot enorme overlast. Oost-Nederland is in rep en roer en dat is terecht! Nadat in 2015 in een milieu-effectrapportage (M.E.R.) is aangegeven dat het vlieglawaai wel meevalt, blijkt nu dat de hinder onacceptabel groot is. Vliegtuigen gaan veel lager vliegen dan eerder beschreven; juist Hattem (met Wezep) wordt het meest getroffen. Vliegtuigen zullen binnenkort niet alleen zeer laag over ons woongebied vliegen, maar zullen soms boven onze huizen met veel geraas optrekken van 1800 naar 2700 meter om te veel lawaai voor de rest van de Veluwe te vermijden. Een lange traditie van plezierig wonen wordt met één klap omgezet in een negatief leefklimaat. Deze vernietiging van onze levenssfeer is onacceptabel. Zowel in Overijssel als in Gelderland zijn bewonersgroepen uit protest opgestaan en verzetten zich met kracht van argumenten tegen de gang van zaken. In Noord-Overijssel en Noord-Gelderland zijn de Actiegroepen HoogOverijssel en HoogOverWezep opgericht. HoogOverijssel heeft aangetoond dat in de M.E.R. minimaal zeven verkeerde essentiële aannames zijn gehanteerd. Vele Hattemse burgers realiseren zich dat hun stad ernstig bedreigd wordt. Daarom is de actiegroep “HoogOverHattem” gestart om te voorkomen dat Hattem onleefbaar wordt. Wij zijn niet tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar wel tegen onnodig lage vliegroutes. Wist u dat: – Schiphol vanwege vlieglawaai niet verder uit mag breiden; – daarom vliegverkeer wordt verplaatst naar vliegveld Lelystad; – de vluchten (vooral vakantievluchten) van Lelystad vanaf april 2019 moeten starten; – de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegen; – er tot april 2019 geen tijd meer zou zijn om het luchtruim beter in te delen; – daarom de vliegtuigen boven de Veluwe onnodig laag gaan vliegen; – vliegtuigen boven Hattem op dit moment op zo’n 5.000 à 12.000 meter hoogte vliegen; – dit straks 1.800 meter wordt; – de luchtverkeersleiding als dat nodig is vliegtuigen nog lager mag laten vliegen. De geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad bestaan uit een drie kilometer brede strook die over het zuidelijk deel van Hattem loopt. De vliegtuigen veroorzaken ontegenzeggelijk in heel Hattem onaanvaardbare geluidshinder. Als “HoogOverHattem” willen we u, als inwoners van Hattem, actief informeren over de gang van zaken. Wilt u ons steunen door aan te sluiten bij “HoogOverHattem” ? U bent zeer welkom, e-mail adres: hoogoverhattem@gmail.com Wij zullen actief samenwerken met het gemeentebestuur van Hattem en zijn ook al in overleg over samenwerking met vergelijkbare organisaties in onze regio. Leden Actiegroep: Dries Jonker, Freek Monster, Bertil Schuil, Joris Stroobach, Mijndert Ververs