Zienswijze ingediend

HoogOverHattem heeft samen met SATL een lijvige zienswijze ingediend tegen het gewijzigde Luchthavenbesluit en bijbehorende Milieueffectrapport. Dit heeft veel media aandacht opgeleverd.

Donderdag om 17.00 waren de ogen in Nieuwspoort gericht op de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL). In een uitgebreide persconferentie heeft SATL toegelicht dat het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) rammelt van de fouten.

Foutenfestival

 • Er is wederom gewerkt met verkeerde geluidgegevens. Door foutieve aannames en keuzes in de geleuidberekeningen zijn de berekeningen ten onrechte veel te positief. Met de belevingsvlucht is in de praktijk al gezien, nu is de oorzaak in de berekeningen ook boven water.
 • Er is onvoldoende aandacht voor het risico op vogelaanvaringen. De gebruikte onderzoeksmethodes zijn niet geschikt, terwijl betere informatie bij het Ministerie ‘gewoon’ voor handen is.
 • De maatschappelijke kosten baten analyse mist belangrijke informatie over de verblijfsrecreatie in Noord- en Oost-Nederland en geeft daardoor een veel te positief beeld.

Al met al schetst het Ministerie in het Luchthavenbesluit en het MER een te positief beeld van Lelystad Airport. Dit moet hersteld worden. Op dit moment kan er wat betreft HoogOverHattem en de andere actiegroepen absoluut geen sprake zijn van het openen van Lelystad Airport.

Veel media-aandacht

Het openbaar maken van onze zienswijze heeft voor veel aandacht gezorgd:

Tot slot is er een uitgebreid item aan Lelystad Airport gewijd in EenVandaag. Het artikel daarvan is te lezen via https://eenvandaag.avrotros.nl/item/luchthavenbesluit-bomvol-fouten/. Hieronder staat het interview met Mijndert Ververs, voorzitter van SATL, lid van HoogOverHattem en Leon Adegeest van HoogOverIJssel.

De volledige zienswijze is hier te downloaden: Zienswijze “Lelystad Airport gezien”

Oproep: Inspraakperiode en behandeling in parlement niet tegelijk!

HoogOverHattem heeft net als de andere actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) de Minister opgeroepen om de inspraakperiode en behandeling in het parlement niet tegelijk te houden.

Op vrijdag 11 januari 2019 komen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en het geactualiseerde MER ter inzage te liggen. Er zijn dan 6 weken de tijd om als betrokkene te reageren. Iedereen kan dan zijn of haar reactie op deze formele documenten te geven in een inspraakreactie of zienswijze. HoogOverHattem zal dat ook zeker doen!

Tegelijkertijd worden de documenten ook aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Dit is een zogenaamde voorhangprocedure. Wij vinden dit niet goed. Het parlement kan op deze manier geen kennis nemen van de zienswijzen die zijn ingebracht. Het parlement is daarom onvoldoende geïnformeerd.
Door de bocht af te snijden wordt de procedure afgeraffeld.

Herstel van vertrouwen?

De Minister spreekt sinds haar aantreden over herstel van vertrouwen. Zelf geeft zij aan dat de communicatie één van de grootste fouten in dit dossier is. ‘Mensen zijn niet goed bij betrokken geweest en voelen zich niet gehoord.’
In de Tweede Kamer heeft de Minister expliciet gezegd geen verkorte procedures te zullen volgen. Dat lijkt nu toch te gebeuren.

Afgelopen week hebben wij daarom samen met de andere actiegroepen van SATL een brief gezonden aan de Minister. Hierin roepen we op om de inspraakprocedure en de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer te scheiden.

De brief aan Ministers is hier te lezen: BRIEF

Analyses Belevingsvlucht / meten en berekenen

Naar aanleiding van de belevingsvlucht en de grote verschillen tussen MER en de meetgegevens van belevingsvlucht heeft SATL nader onderzoek verricht.

Rapport is hier te lezen

SATL trekt op basis van deze analyses de volgende conclusies:

 1. De geluidmetingen van de belevingsvlucht blijken significant hoger te zijn dan de modelberekeningen die in de MER voor ‘Lelystad’ zijn gebruikt;
 2. De gebruikte methode van meten tijdens de belevingsvlucht wijkt niet wezenlijk af van de wijze, waarop vliegtuigfabrikanten de geluidtabellen voor de modelberekeningen zelf bepalen en aanleveren aan ICAO;
 3. De kans dat op alle meetpunten een dergelijke significante afwijking gemeten wordt, is statistisch gezien vrijwel onmogelijk;
 4. De kans dat de verwachtingswaarde tussen 57.0 dB(A) en 59.2 dB(A) is 98.7%. Daarmee zijn de meetwaarden minimaal 2.6 dB(A) hoger dan de berekend waarden;
 5. Inclusief correcties voor o.a. motortype en startgewicht bedraagt de afwijking 3 tot 6 dB(A). De hogere piekwaarde van 3 tot 6 dB(A) komt overeen met de gelijktijdige passage van 2 tot 4 identieke vliegtuigen volgens de modelberekeningen;
 6. De systematische afwijkingen tussen metingen en berekeningen vallen niet binnen de marges van +/- 2 dB(A), die daarvoor gelden volgens de Europese richtlijnen voor kartering van omgevingslawaai 2015/9961;
 7. Aangetoond is dat er wel degelijk een directe relatie is tussen LAmax en Lden . Uit deze relatie volgt, dat de Lden 3 tot 5 dB(A) hoger komt te liggen. De MER is daarom op onjuiste Lden-waarden gebaseerd en geeft daarmee geen realistisch beeld van de mogelijke geluidseffecten;
 8. De significant hogere waarden, die uit de geluidmetingen blijken, zijn in lijn met de gebruikelijke afwijkingen tussen metingen en modelberekeningen Bekend is dat de modelberekeningen met het NRM systematisch lagere geluidwaarden opleveren dan de metingen;
 9. Verontrustend is, dat het nieuwe rekenmodel DOC.29 gemiddeld een nog grotere afwijking oplevert dan het ‘oude’ model NRM. Dit blijkt uit de trendvalidatie van DOC.292.

SATL: Luchtruimherziening wordt uitgevoerd met schone lei. Gewraakte routeset B+ voor Lelystad Airport lijkt van tafel.

Integrale herziening van luchtruim  eerst voltooien, dan pas besluit over opening van luchthaven Lelystad.

In een recent overleg van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door hen verklaard dat bij de luchtruimherziening met een schone lei wordt begonnen. De routeset B+ en de aansluitroutes die eerder zijn ontwikkeld voor Lelystad Airport, zullen geen uitgangspunt zijn en worden losgelaten. SATL vraagt nu aan de Minister I en W deze belangrijke, ambtelijke toezeggingen te bevestigen. De leden van de Tweede Kamer zijn hierover benaderd (zie deze notitie).

Het is onbegrijpelijk dat de toezegging om B+ los te laten niet meteen wordt gekoppeld aan een opschorting van de besluitvorming over de openingvan Lelyststad Airport. Loslaten van B+ leidt immers onherroepelijk tot nieuwe routes, nieuwe vliegprofielen, een nieuwe MER, een nieuwe maatschappelijke kosten/baten analyse, nieuwe veiligheids– en uitstootanalyses en een nieuw luchthavenbesluit. Doorgaan op de verkeerde weg en geen consequenties trekken uit de politieke en bestuurlijke fouten die haar voorgangers hebben gemaakt, ondermijnt het vertrouwen in het beleid van de minister.

Klimaat en ongebreidelde groei van de luchtvaart verlangen een fundamentele, ambitieuze herijking van het mobiliteitsbeleid. Er wordt uitgezien naar de Luchtvaartnota 2020-2050 die volgens I en W het karakter krijgt van een meer omvattende mobiliteitsnota. Een groeistop voor de luchtvaart lijkt in dit verband niet meer dan logisch.

SATL 12 november 2018

Actiegroepen Tegen Laagvliegen verbijsterd over kamerbrief belevingsvlucht Lelystad Airport

Conclusie van minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Bij de belevingsvlucht met een leeg, niet beladen vliegtuig eind mei dit jaar, werd op een groot aantal punten op de grond gemeten hoeveel geluidsoverlast het vliegtuig veroorzaakte. 

Uit de meetresultaten bleek dat er drie tot acht decibel meer geluid werd gemeten in vergelijking met de laatste milieueffectrapportage. Bedenk daarbij dat drie decibel meer geluid staat voor twee keer zoveel lawaai.

Nu, 4,5 maand later, zijn volgens de minister de maximale geluidswaarden in de milieueffectrapportage berekend met gemiddelde waarden. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met factoren als het weer, het vliegtuigtype en het achtergrondgeluid onder gemiddelde omstandigheden.

De organisatie SATL, de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen, reageert verbijsterd. SATL laat weten dat op álle meetpunten hogere waarden werden gemeten dan berekend.

De minister noemt wind als een mogelijk effect wat de metingen kan hebben beïnvloed, maar op de dag van de belevingsvlucht was er geen wind.

Ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) laat in een door haar, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  opgesteld rapport zien, dat wind de metingen juist hoger laat uitvallen. Met andere woorden, als er al tijdens de belevingsvlucht wind was geweest waren de waarden nog hoger uitgevallen.

Aan de hand van een zeer onwaarschijnlijke combinatie van factoren zou zes decibel verschil verklaard kunnen worden. De verklaring is statistisch echter op een ondeugdelijke wijze uitgevoerd; de grote verschillen zouden juist aanleiding moeten zijn om de berekeningen opnieuw te bezien, aldus SATL.

Uit de studie van het NLR blijkt voorts onomstotelijk dat metingen rond Schiphol óók in alle gevallen hogere waarden geven dan berekeningen. Er is dus sprake van een systematische fout in de berekeningen. Het verschil tussen berekeningen en metingen wordt zelfs groter bij toepassing van een op de European Civil Aviation Conference aanbevolen nieuwe rekenmethode.

Geluidsoverlast wordt bepaald aan de hand van tellingen van het aantal mensen waarvan de slaap wordt verstoord en die ernstige hinder ondervinden binnen berekende contouren. Echter, die berekende contouren zijn systematisch kleiner dan wat metingen aangeven.

De SATL zal een contra-expertise laten uitvoeren op de reactie en onderbouwing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De SATL is onaangenaam verrast dat er geen enkel recht gedaan wordt aan het eindadvies van de Regiegroep van de belevingsvlucht om eerst een herindeling van het luchtruim te laten maken, zodat er hoger gevlogen kan worden.

Een overheid die Lelystad Airport wil openen zonder een nieuwe MER en zonder het laagvliegen eerst structureel aan te pakken, acht SATL een niet betrouwbare overheid.

Bewonersgroepen samen in Hattem

Op uitnodiging van HoogOverHattem zijn afgelopen donderdag 22 februari 2018 de gezamenlijke bewonersgroepen Lelystad Airport bij elkaar gekomen in Hattem.

De bewonersgroepen hebben gekozen om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen. Doel was het delen van ervaringen in het dossier Lelystad en het bespreken van onderwerpen, waarop de bewonersgroepen samen kunnen werken.

Aanwezig waren:


 • Hoog over Ede
 • Hoog Over Zwolle
 • HoogOverHattem
 • HoogOverijssel
 • HoogOverWezep
 • Laagvliegroutes Nee
 • Red de Veluwe
 • Stichting Red de Veluwe
 • Wijkstichting Stadshagen
 • Wijkvereniging Berkum 

Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het besluit van de Minister om de openstelling van Lelystad Airport met een 1 jaar op te schorten. Als gezamenlijke bewonersgroepen zijn we blij met dit uitstel, maar niet tevreden met de routes die nu voor liggen. Doel van de groepen blijft herindelen van het luchtruim om hogere vliegroutes mogelijk te maken. De groepen hebben onderling afgesproken om ook in de toekomst samen te blijven werken. Halverwege maart zullen de groepen elkaar weer ontmoeten. Ook andere bewonersgroepen zijn daarbij welkom.